Metodika

Metodika

V rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti plní knižnica funkciu koordinačného a metodického centra pre knižnice v okresoch Poprad a Kežmarok.
1. metodická, konzultačná a poradenská činnosť pre mestských a obecných knihovníkov
2. spolupráca s obecnými zastupiteľstvami pri vytváraní finančných, priestorových a personálnych podmienok prevádzky mestských knižníc, obecných knižníc s profesionálnymi zamestnancami a obecných knižníc s neprofesionálnymi zamestnancami
3. pomoc pri revíziách knižničných fondov, aktualizácii a vyraďovaní knižničných fondov
4. propagácia nových trendov v knihovníctve (zavádzanie softwéru a automatizácie do knižničných procesov)
5. zabezpečovanie vzdelávania profesionálnych i neprofesionálnych zamestnancov knižníc
6. zbieranie vyhodnotenia činnosti knižníc a ročné analýzy celkovej činnosti
7. vydávanie metodických materiálov
8. budovanie archívu dokumentácie knižníc
9. dohliadanie na dodržiavanie zákona o knižniciach a na plnenie knižničných noriem a štandardov

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

©2022 Podtatranská knižnica v Poprade. All Rights Reserved.

Hľadať